Můj

život se dřevem

LIP BLED Česká

Politika ochrany soukromí Ochrana osobních údajů

LIP BLED, d.o.o. se zavazuje, že učiní vše potřebné, aby chránil údaje a soukromí návštěvníků webových stránek LIP BLED d.o.o.

Účelem této politiky ochrany osobních údajů v rámci definování ochrany osobních údajů je seznámit vás s tím, jak vaše údaje shromažďujeme, k jakým účelům je používáme, jak je uchováváme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji, které od vás LIP BLED d.o.o. shromažďuje, když používáte webové stránky https://www.lip-bled.si a související webové stránky.

LIP BLED d.o.o. respektuje vaše soukromí a zavazuje se, že bude osobní údaje získané přes webový informační systém LIP BLED d.o.o., pečlivě chránit a bez vašeho svolení je neposkytne třetím stranám nebo je nepoužije k jiným účelům. Protože ve webovém informačním systému LIP BLED d.o.o. existují určité odkazy na další, externí webové stránky, které nejsou přímo vázány na firmu, nepřebíráme za ochranu údajů na těchto webových stránkách žádnou odpovědnost.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným údajům nebo jejich zpřístupnění, uchovali přesnost osobních údajů a zajistili jejich řádné použití, používáme odpovídající technické a organizační procesy na ochranu údajů, které shromažďujeme. LIP BLED d.o.o. nemůže vyloučit případná zneužití údajů, protože internet je i přes bezpečnostní opatření a bezpečnostní komunikační protokoly nepředvídatelné médium.

Majitel a správce osobních údajů

Pojem »majitel webových stránek«, »správce osobních údajů« (respektive krátce »správce«) ve významu, který stanovuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a příslušné právní předpisy, které upravují ochranu osobních údajů je:

LIP BLED, d.o.o.
Rečiška cesta 61a
4260 Bled
Slovinsko
E: lipbl@lip-bled.si
T: +386 4 5795 000
F: +386 4 5795 121

Uživatelé a webové stránky Uživatel

Uživatelem webových stránek je každá osoba, která jako návštěvník používá tyto webové stránky a související webové stránky LIP BLED, d.o.o.

Webové stránky

Uživatelem webových stránek LIP BLED d.o.o. je každý uživatel, který používá webové stránky https://www.lip-bled.si (dále jen »webové stránky« nebo »webové stránky LIP BLED«) a jakékoli ze souvisejících webových stránek:

Osobní údaje: shromažďování, zpracování a účel jejich zpracování

LIP BLED d.o.o. na výše uvedených webových stránkách shromažďuje různé údaje o návštěvnících webových stránek, pomocí nichž je možné uživatele identifikovat. Údaje shromažďujeme a používáme způsoby, které jsou podrobněji popsány níže.

Shromažďování údajů

LIP BLED d.o.o. na webových stránkách shromažďuje osobní údaje – pokud je uživatel dobrovolně uvede pomocí webových formulářů nebo při přihlášení k odběru e-novinek, což je určeno k obchodní a marketingové komunikaci s cílovými uživateli.

Jsou to následující osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Ulice
 • PSČ a pošta
 • Telefonní číslo
 • IP adresa

Za účelem další komunikace vaše osobní údaje uchováváme v naší databázi, a to na základě legitimního zájmu.

Správce nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost, přesnost a aktuálnost osobních údajů a kontaktních údajů, které uživatel poskytne. Jako uživatel webových stránek jste povinni postarat se o přesnost a aktuálnost všech údajů poskytnutých v rámci webových stránek sami.

Účel zpracování údajů

Uplatňování práv a povinností z odeslaných poptávek a/nebo uzavřených smluv

V rámci prodeje/nákupu výrobků a s tím plněním smluvních závazků zpracovává LIP BLED d.o.o. osobní údaje subjektů k účelům identifikace subjektu a uzavření smlouvy (smlouva o prodeji výrobků mezi společností LIP BLED d.o.o. a zákazníkem je uzavřena na základě poptávky zaslané přes webové stránky, která může být následně doplněna nebo změněna podle dohody mezi společností a zákazníkem mimo webové stránky). Proto se má za to, že se poskytnuté osobní údaje zpracovávají na základě smluvního právního základu i za účelem uzavření smlouvy. 
V případě nákupu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem komunikace se zákazníkem, za účelem realizace zakázky, řešení případných požadavků zákazníka (reklamace, záruka), zasílání oznámení subjektům v souvislosti s realizací objednávek a k případným dalším účelům stanovených zákonem, které jsou potřebné k realizaci zakázky, k provádění případných vymáhání a k vlastním účetním a daňovým potřebám.

Klienti, zájemci a jejich společníci, řídící orgány a ostatní zaměstnanci

Vaše osobní údaje LIP BLEDD, d.o.o. zpracovává k následujícím účelům:

 • z důvodu opodstatnění obchodního vztahu, jeho administrace a realizace;
 • k posílení stávajících vztahů s klienty nebo k budování vztahu s novým klientem nebo k přístupu k zájemcům včetně informací o současných vývojových trendech v právní oblasti a v našem obchodním oddělení.

Pokud osobní údaje získáváme přímo od vás, je v podstatě zajištění informací z vaší strany dobrovolné. Každopádně platí, že objednávku nemůžeme zcela nebo správně realizovat, pokud nemáme vaše osobní údaje.

Dodavatelé Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně z důvodu opodstatnění, administrace in realizace našeho vzájemného obchodního vztahu. Sem náleží i archivace vašich faktur v našem účetním programu a uložení všech údajů, které jsou důležité pro zaúčtování a platební styk.

Vaše údaje používáme výhradně k účelům realizace smlouvy, přípravy odpovědi na vaši poptávku nebo reklamaci, pro účetní a zúčtovací účely a technickou administraci. Uchazeči o zaměstnání Vaše osobní údaje se elektronicky ukládají a používají výhradně k účelům vedení vaší poptávky po zaměstnání jakož i k tomu, abychom vás v případě budoucí možnosti zaměstnání na určitém pracovním místě, na které jste na základě vašich klasifikací posuzován jako potenciální kandidát, mohli znovu najít a kontaktovat vás buď e-mailem, nebo obyčejnou poštou či telefonicky.

Informování uživatelů

 • K účelům přímého marketingu ̶ zasílání emailových zpráv, které obsahují užitečná, zajímavá, poučná a důležitá témata, která správce pokrývá (informování o novinkách v nabídce a akčních nabídkách, pozvánky na akce, pozvánky k účasti v soutěžích o ceny a soutěžích, užitečné rady pro uživatele apod.).
 • Pro potřeby remarketingu (Google, Facebook, Iprom) za účelem lepšího, resp. relevantnějšího informování subjektů a dosažení vyššího stupně zapojení uživatelů.
 • K provádění marketingových analýz a segmentování zákazníků a poskytování personalizovaných nabídek a služeb.
Podle poskytnutých osobních údajů můžete oznámení a personalizované nabídky dostávat e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu nebo v tištěné podobě na poskytnutou adresu.

Analýza aktivit uživatelů

 • Segmentování nebo profilování uživatelů za účelem personalizovanějšího (relevantního) způsobu informování a dosahování vyššího stupně reakcí na zaslané e-mailové zprávy;
 • Sledování čtení zaslaných e-mailových zpráv, a to kterou e-mailovou zprávu jste otevřeli nebo ne, které odkazy jste otevřeli nebo na ně kliknuli (které obsahy jste četli, resp. si je prohlédli), jakou dobu jste je četli nebo si jednotlivé obsahy prohlíželi;
 • Webové stránky mohou automaticky shromažďovat i některé údaje o hardwaru a softwaru počítače uživatele a osobní údaj ve formě IP adresy. Osobní údaje získané na základě návštěvy webových stránek se neuchovávají anebo uchovávají v anonymizovaném formátu a jako takové nejsou přímo propojitelné s uživateli. Těmito údaji disponuje Google Analytics, podle toho platí, že firma Google LLC je v rozsahu povoleném zákonem zpracovatelem údajů.

Tyto informace budou použity výhradně k vypracování obecné statistiky o použití webových stránek. Tyto údaje se shromažďují pomocí cookies. Použití, správa a vymazání cookies je podrobněji popsáno níže.

Zpracování údajů

Správce údaje zpracovává na základě legitimního a oprávněného zájmu kromě případů, kdy nad takovými zájmy převládnou zájmy nebo základní práva a svobody uživatele, k němuž se osobní údaje vztahují, které vyžadují ochranu osobních údajů. V případě použití oprávněného zájmu správce vždy provede posouzení v souladu s platnými právními předpisy. Takové další použití údajů v pseudonymním nebo agregovaném (souhrnném) formátu například představuje oprávněné použití údajů k marketingovým a dalším obchodním, respektive technickým analýzám společnosti LIP BLED d.o.o. Na základě legitimního zájmu může společnost LIP BLED, d.o.o. zpracovávat vaše osobní údaje i k účelům přímého marketingu (v případě zákazníků), proti zneužívání, uplatňování nároků nebo ochraně proti vznášeným nárokům ve správních a soudních řízeních.

Doba uchovávání osobních údajů

Údaje, které správce webových stránek shromažďuje, jsou uchovávány pro potřeby správce webových stránek v souladu s podmínkami a účely stanovenými v této politice ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na webových stránkách a v případě dodatečného zpracování a komunikace s uživatelem i v dalších databázích firmy (systém CRM firmy).

Doba uchovávání údajů se může lišit podle platných oborových předpisů (např. právní předpisy z oblasti daní, účetnictví). V případě, kdy platné právní oborové předpisy stanovují povinná období pro uložení osobních údajů, LIP Bled d.o.o. osobní údaje vymaže po uplynutí zákonem stanovené povinné lhůty. Jako uživatel můžete požadovat náhled do svých osobních údajů nebo informace o zpracování svých osobních údajů zmocněným zpracovatelem podáním písemné žádosti tak, že nám zprávu zašlete na LIP Bled, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, Slovinsko, nebo na e-mail lipbl@lip-bled.si.

Vaši žádost posoudíme a odpovíme na ni v souladu GDPR. Klienti, zájemci a jejich společníci, řídící orgány a ostatní zaměstnanci Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně potřebné k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo k řešení případných žádostí o náhradu škody. Pokud jste náš klient, bývalý klient, zájemce nebo potenciální budoucí klient, respektive jejich kontaktní osoba, budeme vaše údaje ukládat k účelům marketingu, až dokud proti tomu nevznesete námitku nebo dokud svůj souhlas neodvoláte, pokud byl váš souhlas získán marketingovou kampaní. Dodavatelé Vaše údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné k plnění účelu, který jsme tím sledovali nebo jakmile uložení ze zákonných důvodů nebude již přípustné.

Žádost o výmaz neovlivňuje údaje, které se shromažďují pro zúčtovací a účetní účely. Uchazeči o zaměstnání Tímto udělujete souhlas, aby během vyřizování žádosti o zaměstnání pracovníci z personálního oddělení a příslušného odborného oddělení firmy LIP BLED mohli mít přístup k vašim osobním údajům. Všichni zúčastnění jsou výslovně zavázáni k ochraně důvěrnosti údajů. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, postačuje, abyste nám zaslali e-mail na lipbl@lip-bled.si s odpovídajícím uvedením účelu. 

Kdykoli si vyhrazujeme právo vaše osobní údaje vymazat bez konzultace s vámi a bez uvedení důvodů. Uživatelé údajů LIP BLED d.o.o. se zavazuje, že vaše osobní údaje neprodá, nepronajme nebo s nimi nebude obchodovat. Vaše osobní údaje neposkytne nebo nepředá do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou případů, kdy to bude vyžadovat legislativa nebo právo Evropské Unie (žádosti soudů, trestních orgánů, ...).

V rámci zákonných pravomocí se vaše osobní údaje předávají následujícím uživatelům údajů:

 • poskytovatelům služeb informační technologie v rámci servisu a údržby software, kde se vaše osobní údaje nacházejí;
 • administrátorovi a správci webových stránek;
 • v některých případech poskytovatelům služeb (třetí strany), kteří nám umožňují přístup k webovým stránkám a vývoj aplikací, hostování, údržbu, zálohování, ukládání, virtuální infrastrukturu, zpracování plateb a další služby, pro které mohou požadovat přístup k nim nebo jejich použití.

V určitých případech (např. remarketing) je správce údajů a informací třetí strana, která nám je poskytuje na základě jejich politiky ochrany osobních údajů. Uživatelé mohou sami spravovat údaje a informace, resp. kontrolovat obsah těchto údajů a informací, které od třetích stran získáme (např. sociální sítě) použitím nastavení soukromí v nastaveních uživatelského účtu u třetích stran. LIP BLED d.o.o. není odpovědný za to, jak třetí strany s vašimi údaji nakládají, proto se musíte přesvědčit, zda aplikaci důvěřujete a že má přijaty odpovídající směrnice na ochranu osobních údajů. Tyto webové stránky používají i technologii Retargeting, abychom na webových stránkách našich partnerů reklamami cíleně oslovovali uživatele, kteří se v minulosti o naše výrobky již zajímali. Retargeting reklamní prostředky zapojí na základě cookies, které se aktivují, když jste si otevřeli stránku s určitým výrobkem.

Samozřejmě i v tomto případě je jasné, že se osobní údaje neukládají a technologii Retargeting také používáme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby se zobrazila reklama spojená s vašimi zájmy, můžete jako návštěvník v Google deaktivovat použití cookies pomocí nastavení zobrazení. Kromě toho mohou i vaši návštěvníci deaktivovat použití cookies poskytovatelů třetích stran tak, že navštíví webové stránky pro deaktivaci v rámci nabídky Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1). Na webových stránkách LIP BLED d.o.o. existují odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti LIP BLED d.o.o. Návštěvou těchto stránek můžete poskytnout své informace třetím osobám, s nimiž LIP BLED d.o.o. nemá uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Tyto webové stánky mají svoji politiku ochrany osobních údajů, podle níž vaše osobní údaje zpracovávají. Prosíme, abyste si přečetli jejich politiku ochrany osobních údajů, abyste se seznámili se způsobem zpracování svých osobních údajů na webových stránkách třetích stran, které navštěvujete. Souhlas Osobní údaje, které správce získá na základě vašeho použití webových stránek nebo které poskytnete při vyplnění jakéhokoli formuláře na těchto webových stránkách a při přihlášení k odběru e-novinek, zpracováváme s vaším jasným a jednoznačným souhlasem, jenž je založen na článku 6 (1), (a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce zaručuje možnost osobního souhlasu uživatele, kde je to potřebné, bez předem vyplněného potvrzovacího okna.

Osobní souhlas uživatele je dobrovolným vyjádřením jeho vůle, že se mohou jeho osobní údaje zpracovávat k určitému účelu, a je dáno na základě informací, které mu poskytuje správce v definici této politiky ochrany osobních údajů. Uživatel zvlášť souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby plnění smluv a provádění opatření před uzavřením smlouvy bez omezení a také po uzavření smlouvy bez omezení. Svůj souhlas k určitému účelu můžete kdykoli odvolat také písemným oznámením zaslaným obyčejnou poštou nebo na emailovou adresu lipbl@lip-bled.si. V případě odvolání souhlasu už vaše osobní údaje nebudeme používat k účelům, které jsou definovány v této politice ochrany osobních údajů. Případné odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování vašich osobních údajů v době, než bylo odvolání podáno. Klienti, zájemci a jejich společníci, řídící orgány a ostatní zaměstnanci Pokud jste naším klientem, jsme povinni vaše osobní údaje zpracovat, protože je to potřebné k realizaci smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli (odrážka (b) prvního odstavce článku 6 Obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů – „GDPR“).

Pokud jste zájemce nebo potenciální budoucí klient, použijeme vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu k zasílání elektronické pošty nebo realizaci telefonního hovoru pouze na základě vašeho souhlasu s odrážkou (a) prvního odstavce článku 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecně je zpracování vašich osobních údajů potřebné z důvodu našeho převládajícího legitimního zájmu, abychom mohli dosáhnout cíle uvedené pod bodem 1a (odrážka (f) prvního odstavce článku 6 GDPR).

Dodavatelé Zpracování údajů probíhá na základě odrážky (b) prvního odstavce článku 6 GDPR (jako příprava na a pro samotnou realizaci smlouvy). Abychom mohli jako váš klient realizovat smlouvu k vaší naprosté spokojenosti, musíme zpracovat vaše údaje. Uchazeči o zaměstnání Tím, že jste nám zaslali svoji žádost o zaměstnání, jste zároveň poskytli svůj souhlas se zpracováním vašich údajů v souladu s odrážkou (a) prvního odstavce článku 6 GDPR (souhlas). Poskytnutí osobních údajů

V případech, kdy LIP BLED, d.o.o. z důvodu prodejní politiky nemůže zajistit vhodné nabídky, předá shromážděné údaje partnerským společnostem, s nimiž je na obchodní úrovni spojen.

Klienti, zájemci a jejich společníci, řídící orgány a ostatní zaměstnanci

Pokud je to nevyhnutelně potřebné k účelům uvedeným pod 1. bodem (při účelu zpracování údajů), poskytneme vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

 • klientům, pokud jde o údaje o společnících, řídících orgánech a ostatních zaměstnancích u příslušného klienta;
 • dalším příjemcům, které klient určil (např. firmy v jeho skupině)
 • dalším příjemcům, k plnění účelu realizace objednávky, pokud LIP BLED, d.o.o. z důvodu partnerských povinností ve vlastní režii nemůže tuto smlouvu plnit.

Někteří z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo Evropskou unii, což znamená, že se vaši osobní údaje zpracovávají mimo Evropskou unii. Je zcela možné, že úroveň ochrany údajů v jiných zemích neodpovídá vždy úrovni, která je charakteristická pro Evropskou unii. Proto jsme zavedli opatření, jimiž zabezpečíme, aby všichni příjemci zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů.

Dodavatelé

Pokud je to k účelům uvedeným pod 1. bodem (tj. při účelu zpracování údajů), poskytneme vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

 • bankám, které jsme zmocnili k vedení platebního styku, a
 • správním orgánům, soudům a dalším veřejnoprávním subjektům, pokud tak vyžadují okolnosti.

Uchazeči o zaměstnání

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů přebírá LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61 a, 4260 Bled. V souladu s tím pracovníci ve firmě LIP BLED, d.o.o. údaje, které jste poskytli k dispozici, použijí pouze pro účely zpracování poptávky po zaměstnání a výběrového řízení.

Obecně

Finančně-účetní údaje můžeme poskytnout svému daňovému poradci, který je oprávněn k sestavení našich ročních účetních uzávěrek.

Vaše práva

Podle ustanovení aktuálního a momentálně platného zákona a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (»být zapomenut«), právo na přenositelnost, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a právo podat stížnost.

Při uplatňování všech vašich práv nebo při získávání doplňujících informací se na nás obraťte s písemnou žádostí tak, že nám zprávu zašlete na e-mail matjaz.tomazevic@lip-bled.si nebo písemně na Matjaž Tomaževič, LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled. Vaši žádost osoba pověřená ochranou osobních údajů (DPO) zpracuje a odpoví na ni ve lhůtě 30 (třiceti) dní, resp. v souladu s GDPR a ustanovením článku 37 Nařízení EU 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016.

Pokud se domníváte, že jsou vaše práva nebo předpisy o ochraně osobních údajů porušovány, můžete podat stížnost u příslušného státního orgánu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@ip-rs.si).

O cookies a jejich použití na našich webových stránkách Co jsou cookies?

Cookie je soubor, který uloží nastavení webových stránek. Webové stránky cookies uloží do zařízení uživatelů, kterými přistupují k internetu za účelem identifikace jednotlivých zařízení a nastavení, která uživatelé při přístupu použili. Cookies webovým stránkám umožňují identifikovat, zda uživatel tyto webové stránky již navštívil a u pokročilých aplikací se pomocí nich mohou přizpůsobit jednotlivá nastavení. Jejich ukládání je pod naprostou kontrolou prohlížeče, který uživatel používá – ten může ukládání cookies libovolně omezit nebo nepovolit.

Proč jsou cookies potřebné?

Cookies mají zásadní význam k zajištění uživatelsky přívětivých webových služeb; bez cookies by nebyly možné nejčastější funkce e-obchodování. Interakce mezi uživatelem internetu a webovými stránkami je pomocí cookies rychlejší a snazší. Pomocí nich si webové stránky zapamatují preference i zkušenosti jednotlivce a prohlížení webových stránek je pak efektivnější a příjemnější. Důvodů k použití cookies je několik. Používají se k ukládání informací o stavu jednotlivých webových stránek (podrobnosti o úpravách jednotlivých webových stránek), pomáhají s realizací webových služeb (např. internetové obchody), pomáhají se shromažďováním statistik o uživatelích a návštěvnosti webových stránek, o zvycích uživatele internetu atd. Pomocí cookies tedy můžeme zhodnotit efektivitu koncepce našich webových stránek.

O doporučeném a povoleném použití cookies na webových stránkách si můžete přečíst i směrnice informačního zmocněnce pro používání cookies, které najdete zde (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov-1156/).

Seznam cookies na našich webových stránkách

LIP BLED, d.o.o. shromažďuje osobní údaje také při návštěvě jeho webových stránek, pomocí cookies, k účelům zajištění lepší funkčnosti a uživatelské zkušenosti, bezpečnosti, nerušené funkčnosti webových stránek a počítání uživatelů na webových stránkách, resp. portálu.

 • Soubory cookie relace: dočasné nebo cookies relace budou z počítače odstraněny, jakmile zavřete váš prohlížeč (např. Chrome nebo Internet Explorer). Tyto cookies pomáhají zlepšovat funkčnost a použitelnost našich webových stránek. Například umožňují, abychom zaznamenali, zda může váš počítač spustit menší webové aplikace (nazývané »skripty«), které zajišťují dodatečné funkčnosti webových stránek nebo umožňují zapamatovat si jakékoli preference, které jste nastavili (jako například velikost písma nebo nastavení jazyka).
 • Trvalé cookies: trvalé nebo uložené cookies zůstanou v počítači, jakmile ukončíte prohlížeč. Webové stránky je používají k ukládání informací, například přihlašovací jméno a heslo, takže se není nutné přihlašovat pokaždé, když nějaké stránky navštívíte. Trvalé cookies zůstanou v počítači přibližně 6 měsíců.
 • Analytické cookies technologie Google Analytics: tyto cookies se používají k shromažďování informací o tom, jak návštěvníci naše webové stránky používají. Tyto informace používáme k přípravě zpráv a pomáhají nám při zlepšování uživatelského hlediska webových stránek. Cookies shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webových stránek, odkud návštěvníci na tyto webové stránky přišli a webové stránky, které navštívili. Některé cookies určené k tomuto účelu jsou ze zařízení automaticky odstraněny, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Jiné mohou být uchovány až 24 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek. Sledování Google Analytics můžete zakázat navštívením: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1. Vlastní cookies

Název cookie 

Doba uložení 

Popis 

Nop.customer

1 rok 

Uložení údajů o přihlášeném uživateli

_RequestVerification Token

1 rok

Uchovává informaci o přítomnosti uživatele

Cookies_newsletter

1 měsíc

Uložení nastavení jazyka uživatele

 

2. Cookies třetích stran

Google analytika

Název cookie 

Doba uložení 

Popis 

_ga

2 roky

Výpočet údajů o návštěvě webových stránek

 

_gid

1 den

K rozlišení uživatelů a návštěv

 

_gat

1 minuta

Omezení počtu požadavků

 

AddThis

Název cookie 

Doba uložení 

Popis 

__atuvc

1 rok

Cookie sociálního zásuvného modulu

 

__atuvc

30 minut

Funkce zásuvného modulu AddThis pro sociální sdílení

 

Cookies, které používáme na našich webových stránkách, neshromažďují vaše osobní údaje, díky nimž by vás bylo možné osobně identifikovat, a nemohou poškodit váš počítač, tablet nebo mobilní telefon. Cookies umožňují fungování našich webových stránek a pomáhají nám pochopit, které informace jsou pro návštěvníky nejužitečnější.

Souhlas

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že webové stránky umístí cookies na vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Správa a mazání cookies

Pokud chcete v prohlížeči změnit způsob použití cookies včetně blokování nebo vymazání, můžete to udělat odpovídající změnou nastavení prohlížeče. Pro správu cookies vám většina prohlížečů umožňuje, abyste povolili nebo zakázali veškeré cookies, povolili pouze určitý druh cookies nebo vás upozorní, že stránky chtějí cookies uložit. Cookies, které prohlížeč uložil, můžete také jednoduše smazat. Pokud změníte nebo vymažete soubor prohlížeče s cookies, změníte nebo aktualizujete váš prohlížeč nebo zařízení, budete možná muset cookies znovu zakázat. Postup správy a mazání cookies se liší podle prohlížeče. Pokud s tím potřebujete pomoci, můžete se podívat do nápovědy prohlížeče.

Sledování Google Analytics můžete zakázat i na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Autorská práva

Tyto webové stránky spravuje LIP BLED d.o.o. Obsahy zveřejněné na webových stránkách LIP BLED d.o.o. jsou majetkem LIP BLED d.o.o. a mohou být použity pouze k nekomerčním účelům, kde však musí zachovat veškerá svá uvedená upozornění o autorských právech, a nesmějí tedy být přepisovány, kopírovány nebo jinak šířeny.

LIP BLED, d.o.o. si rovněž tak vyhrazuje právo na změnu obsahu.

Výhrady

LIP BLED d.o.o. bude na svých webových stránkách zajišťovat přesnost a aktuálnost údajů se vší pečlivostí, avšak za jejich přesnost, kompletnost, jakož i za škodu, která by z tohoto vyplývala, nepřebírá žádnou odpovědnost. LIP BLED, d.o.o. rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s následky, které způsobí informace obsažené na těchto webových stránkách. LIP BLED d.o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné viry, které by se k uživatelům přenesly z těchto webových stránek, a vřele doporučuje, aby se uživatelé před nebezpečím virů adekvátně chránili ještě před přenosem informací z těchto webových stránek.

LIP BLED d.o.o. není odpovědný za občasnou nefunkčnost stránek, případnou nepřesnost informací a ani za případnou škodu vzniklou použitím nepřesných nebo neúplných informací. Ani LIP BLED d.o.o., ani kterákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, jež se podílela na vzniku a tvorbě těchto webových stránek, proto neodpovídá za žádnou škodu, která by vyplývala z přístupu k informacím, použití nebo nemožnosti použití informací na těchto webových stránkách nebo za jakékoli chyby či nedostatky v jejich obsahu.

Vyhrazujeme si právo uživatele přesměrovat na jiné internetové stránky a za jejich obsah nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Změny politiky ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit nebo doplnit ustanovení politiky ochrany osobních údajů pro uživatele webových stránek. Uživatele žádáme, aby před každým použitím webových stránek zkontroloval datum poslední změny těchto obecných podmínek použití.

Platnost

Politika ochrany osobních údajů na tomto odkazu platí od 25. 5. 2018 a může být kdykoli změněna a doplněna.