Můj

život se dřevem

LIP BLED Česká

Politika ochrany osobních údajů

LIP BLED d.o.o. respektuje vaše soukromí a zavazuje se, že bude osobní údaje získané přes webový informační systém LIP BLED d.o.o., pečlivě chránit a bez vašeho svolení je neposkytne třetím stranám nebo je nepoužije k jiným účelům. Protože ve webovém informačním systému LIP BLED d.o.o. existují určité odkazy na další, externí webové stránky, které nejsou přímo vázány na firmu, nepřebíráme za ochranu údajů na těchto webových stránkách žádnou odpovědnost.

LIP BLED d.o.o. se zavazuje, že učiní vše potřebné, aby chránil údaje a soukromí návštěvníků webových stránek LIP BLED d.o.o.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným údajům nebo jejich zpřístupnění, uchovali přesnost osobních údajů a zajistili jejich řádné použití, používáme odpovídající technické a organizační procesy na ochranu údajů, které shromažďujeme. LIP BLED d.o.o. nemůže vyloučit případná zneužití údajů, protože internet je i přes bezpečnostní opatření a bezpečnostní komunikační protokoly nepředvídatelné médium.

Účelem této politiky ochrany osobních údajů v rámci definování ochrany osobních údajů je seznámit vás s tím, jak vaše údaje shromažďujeme, k jakým účelům je používáme, jak je uchováváme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji, které od vás LIP BLED d.o.o. shromažďuje, když používáte webové stránky https://www.lip-bled.si a související webové stránky.

Majitel, kontrolor a správce osobních údajů

Pojem »majitel webových stránek«, »kontrolor nebo správce osobních údajů« (respektive krátce »správce«) ve významu, který stanovuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a příslušné právní předpisy, které upravují ochranu osobních údajů je:

Lip BLED d.o.o.

Rečiška cesta 61a

4260 Bled

Slovinsko

T: +386 (0)4 5795 000

F: +386 (0)4 5795 121

E: lipbl@lip-bled.si 

Uživatelé a webové stránky

Uživatel

Uživatelem webových stránek je každá osoba, která jako návštěvník používá tyto webové stránky a související webové stránky LIP BLED d.o.o.

Webové stránky LIP BLED, d.o.o.

Uživatelem webových stránek LIP BLED d.o.o. je každý uživatel, který používá webové stránky https://www.lip-bled.si (dále jen »webové stránky« nebo »webové stránky LIP BLED«) a jakékoli ze souvisejících webových stránek:

-        https://www.lip-bled.de

-        https://www.lip-bled.com

-        https://www.lip-bled.hr

-        https://www.lip-bled.at

-        https://www.lipbled-dvere.cz

Osobní údaje: shromažďování a účel jejich zpracování 

LIP BLED d.o.o. shromažďuje při potvrzení různé údaje o návštěvnících webových stránek, pomocí nichž je možné uživatele identifikovat. Údaje shromažďujeme a používáme způsoby, které jsou podrobněji popsány níže.

Údaje shromážděné pomocí formulářů

LIP BLED d.o.o. na webových stránkách shromažďuje osobní údaje – pokud je uživatel dobrovolně odevzdá pomocí webových formulářů nebo při přihlášení k odběru e-novinek, což je určeno k obchodní a marketingové komunikaci s cílovými uživateli.

Jsou to následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Místo a PSČ
 • E-mail
 • IP adresa
 • Telefonní číslo

Účel shromažďování údajů na webových stránkách je obchodního charakteru, což znamená, že při předložení formuláře za účelem obchodní spolupráce souhlasíte s tím, že budeme pro další komunikaci s vámi v naší databázi shromažďovat vaše osobní údaje. Vaše údaje uchováváme na základě legitimního zájmu společnosti LIP Bled o zpracování a použití vašich údajů za účelem další spolupráce a přímého marketingu.

Správce nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost, přesnost a aktuálnost osobních údajů a kontaktních údajů, které uživatel poskytne. Jako uživatel webových stránek jste sami povinni postarat se o přesnost a aktuálnost všech údajů poskytnutých v rámci webových stránek.

Informace o používání webových stránek

Webové stránky mohou automaticky shromažďovat určité údaje o hardware a software počítače. Tyto údaje se používají výhradně k zajišťování obecných statistických informací o používání webových stránek. Tyto údaje mohou obsahovat:

 • IP-adresu zařízení, které se používá k přístupu na webové stránky,
 • druh prohlížeče,
 • název domény,
 • čas přístupu,
 • adresy webových stránek navštívených na našich webových stránkách.

Tyto údaje se shromažďují pomocí použití cookies. Použití cookies, jejich správa a vymazání je níže popsáno v souvisejících textech.

Účel zpracování údajů

Uplatňování práv a povinností z odeslaných poptávek a/nebo uzavřených smluv 

V rámci prodeje/nákupu výrobků a s tím plněním smluvních závazků zpracovává LIP BLED d.o.o. osobní údaje subjektů k účelům identifikace subjektu a uzavření smlouvy (smlouva o prodeji výrobků mezi společností LIP BLED d.o.o. a zákazníkem je uzavřena na základě poptávky zaslané přes webové stránky, která může být následně doplněna nebo změněna podle dohody mezi společností a zákazníkem mimo webové stránky). Proto se má za to, že se poskytnuté osobní údaje zpracovávají na základě smluvního právního základu i za účelem uzavření smlouvy.

V případě zakoupení jsou osobní údaje zpracovávány za účelem komunikace se zákazníkem, za účelem realizace zakázky, řešení případných požadavků zákazníka (reklamace, záruka), zasílání oznámení subjektům v souvislosti s realizací objednávek a k případným dalším účelům stanovených zákonem, které jsou potřebné k realizaci zakázky, k provádění případných vymáhání a k vlastním účetním a daňovým potřebám.

Informování uživatelů

 • K účelům přímého marketingu ̶ zasílání emailových zpráv, které obsahují užitečná, zajímavá, poučná a důležitá témata, která správce pokrývá (informování o novinkách v nabídce a akčních nabídkách, pozvánky na akce, pozvánky k účasti v soutěžích o ceny a soutěžích, užitečné rady pro uživatele apod.).
 • Pro potřeby remarketingu (Google, Facebook, Iprom) za účelem lepšího, resp. relevantnějšího informování subjektů a dosažení vyššího stupně zapojení uživatelů.
 • K provádění marketingových analýz a segmentování zákazníků a poskytování personalizovaných nabídek a služeb.

Podle poskytnutých osobních údajů můžete oznámení a personalizované nabídky dostávat e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu nebo v tištěné podobě na poskytnutou adresu.

Analýza aktivit uživatelů

 • Segmentování nebo profilování uživatelů za účelem personalizovanějšího (relevantního) způsobu informování a dosahování vyššího stupně reakcí na zaslané e-mailové zprávy;
 • Sledování čtení zaslaných e-mailových zpráv, a to kterou e-mailovou zprávu jste otevřeli nebo ne, které odkazy jste otevřeli nebo na ně kliknuli (které obsahy jste četli, resp. si je prohlédli), jakou dobu jste je četli nebo si jednotlivé obsahy prohlíželi;
 • Webové stránky mohou automaticky shromažďovat i některé údaje o hardwaru a softwaru počítače uživatele a osobní údaj ve formě IP adresy. Osobní údaje získané na základě návštěvy webových stránek se neuchovávají anebo uchovávají v anonymizovaném formátu a jako takové nejsou přímo propojitelné s uživateli. Těmito údaji disponuje Google Analytics, podle toho platí, že firma Google LLC je v rozsahu povoleném zákonem zpracovatelem údajů.

Tyto informace budou použity výhradně k vypracování obecné statistiky o použití webových stránek. Tyto údaje se shromažďují pomocí cookies. Použití, správa a vymazání cookies je podrobněji popsáno níže.

Zpracování údajů

Správce údaje zpracovává na základě legitimního a oprávněného zájmu kromě případů, kdy nad takovými zájmy převládnou zájmy nebo základní práva a svobody uživatele, k němuž se osobní údaje vztahují, které vyžadují ochranu osobních údajů. V případě použití oprávněného zájmu správce vždy provede posouzení v souladu s platnými právními předpisy. Takové další použití údajů v pseudonymním nebo agregovaném (souhrnném) formátu například představuje oprávněné použití údajů k marketingovým a dalším obchodním, respektive technickým analýzám společnosti LIP BLED d.o.o.

Uživatelé údajů

LIP BLED d.o.o. se zavazuje, že vaše osobní údaje neprodá, nepronajme nebo s nimi nebude obchodovat. Vaše osobní údaje neposkytne, nebo nepředá do třetí země nebo mezinárodní organizaci s výjimkou případů, kdy to bude vyžadovat legislativa nebo právo Evropské Unie (žádosti soudů, trestních orgánů, ...).

V rámci zákonných pravomocí se vaše osobní údaje předávají následujícím uživatelům údajů:

 • Poskytovatelům služeb informační technologie v rámci servisu a údržby software, kde se vaše osobní údaje nacházejí;
 • Administrátorovi a správci webových stránek;
 • V některých případech poskytovatelům služeb (třetí strany), kteří nám umožňují přístup k webovým stránkám a vývoj aplikací, hostování, údržbu, zálohování, ukládání, virtuální infrastrukturu, zpracování plateb a další služby, pro které mohou požadovat přístup k nim nebo jejich použití.

V určitých případech (např. remarketing) je správce údajů a informací třetí strana, která nám je poskytuje na základě jejich politiky ochrany osobních údajů. Uživatelé mohou sami spravovat údaje a informace, resp. kontrolovat obsah těchto údajů a informací, které od třetích stran získáme (např. sociální sítě) použitím nastavení soukromí v nastaveních uživatelského účtu u třetích stran. LIP BLED d.o.o. není odpovědný za to, jak třetí strany s vašimi údaji nakládají, proto se musíte přesvědčit, zda aplikaci důvěřujete a že má přijaty odpovídající směrnice na ochranu osobních údajů.

Na webových stránkách LIP BLED d.o.o. existují odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti LIP BLED d.o.o.. Návštěvou těchto stránek můžete poskytnout své informace třetím osobám, s nimiž LIP BLED d.o.o. nemá uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto webové stánky mají svoji politiko ochrany osobních údajů, podle níž vaše osobní údaje zpracovávají. Prosíme, abyste si přečetli jejich politiku ochrany osobních údajů, abyste se seznámili se způsobem zpracování svých osobních údajů na webových stránkách třetích stran, které navštěvujete.

Souhlas 

Osobní údaje, které správce získá na základě vašeho použití webových stránek nebo které poskytnete při vyplnění jakéhokoli formuláře na těchto webových stránkách a při přihlášení k odběru e-novinek, zpracováváme s vaším jasným a jednoznačným souhlasem, který je založen na článku 6 (1), (a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce zaručuje možnost osobního souhlasu uživatele, kde je to potřebné, bez předem vyplněného potvrzovacího okna. Osobní souhlas uživatele je dobrovolným vyjádřením jeho vůle, že se mohou jeho osobní údaje zpracovávat k určitému účelu, a je dáno na základě informací, které mu poskytuje správce v definici této politiky ochrany osobních údajů.

Uživatel zvlášť souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby plnění smluv a provádění opatření před uzavřením smlouvy bez omezení a také po uzavření smlouvy bez omezení.

Svůj souhlas k určitému účelu můžete kdykoli odvolat také písemným oznámením zaslaným obyčejnou poštou nebo na emailovou adresu lipbl@lip-bled.si. V případě odvolání souhlasu už vaše osobní údaje nebudeme používat k účelům, které jsou definovány v této politice ochrany osobních údajů. Případné odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování vašich osobních údajů v době, než bylo odvolání podáno.

Vaše práva

Podle ustanovení aktuálního a momentálně platného zákona a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (»být zapomenut«), právo na přenositelnost, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a právo podat stížnost.

Při uplatňování všech vašich práv nebo při získávání doplňujících informací se na nás obraťte s písemnou žádostí tak, že nám zprávu zašlete na adresu DATAINFO.si, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovinsko nebo na e-mail matjaz.tomazevic@lip-bled.si. Vaši žádost osoba pověřená ochranou osobních údajů (DPO) vyřídí a odpoví na ni ve lhůtě 30 (třiceti) dní, resp. v souladu s GDPR a ustanovením článku 37 Nařízení EU 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016.

Pokud se domníváte, že jsou porušována vaše práva nebo předpisy o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného státního orgánu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@ip-rs.si).

O cookies

Co jsou cookies?

Cookie je soubor, který uloží nastavení webových stránek. Webové stránky cookies uloží do zařízení uživatelů, kterými přistupují k internetu za účelem identifikace jednotlivých zařízení a nastavení, která uživatelé při přístupu použili. Cookies webovým stránkám umožňují identifikovat, zda uživatel tyto webové stránky již navštívil a u pokročilých aplikací se pomocí nich mohou přizpůsobit jednotlivá nastavení. Jejich ukládání je pod naprostou kontrolou prohlížeče, který uživatel používá – ten může ukládání cookies libovolně omezit nebo nepovolit. 

Proč jsou cookies potřebné? 

Cookies zrychlují a usnadňují interakci mezi uživateli a webovými stránkami. Bez cookies by webovým stránkám bylo velice obtížné umožnit návštěvníkovi, aby vyplnil nákupní košík nebo si zapamatoval uživatelská nastavení či podrobnosti o registraci pro budoucí návštěvu. Webové stránky používají cookies zejména proto, aby ušetřili čas a umožnili efektivnější a příjemnější zážitek z prohlížení. Webové stránky často používají cookies k shromažďování demografických údajů o svých návštěvnících. Cookies webovým stránkám umožňují sledovat zvyky uživatelů internetu a profilují je k marketingovým účelům (například, pokud chcete zjistit, které výrobky a služby je zajímají a zasílat jim cílené reklamy). Doba použitelnosti cookies se může nastavit, jakmile je cookie vytvořen. Ve výchozím nastavení se cookie smaže, jakmile je zavřeno aktuální okno prohlížeče, může však pokračovat kdykoli potom.

Seznam cookies na našich webových stránkách

Vlastní cookies 

 

Název cookie

Doba uložení

Popis

 1.      

Nop.customer

1 rok

Uložení údajů o přihlášeném uživateli

 1.      

_RequestVerification

Toke

1 rok

Uchovává informaci o přítomnosti uživatele

 1.      

Cookies_newsletter

1 měsíc

Uložení nastavení jazyka uživatele

 

Cookies třetích stran 

 

Název cookie

Doba uložení

Popis

 

Google analytika

 

 

 

 

_ga

2 roky

Výpočet údajů o návštěvě webových stránek

 

_gid

1 den

K rozlišení uživatelů a návštěv

 

_gat

1 minuta

Omezení počtu požadavků

 

AddThis

 

 

 

 1.      

__atuvc

1 rok

Cookie sociálního zásuvného modulu

 1.      

__atuvs

30 min

Funkce zásuvného modulu AddThis pro sociální sdílení

Doba uchovávání údajů 

Údaje, které správce webových stránek shromáždí, jsou uchovávány k použití v souladu s podmínkami a účely stanovenými v tomto předpisu o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na webových stránkách (jako dotazy nebo kontaktní formuláře) a v případech dodatečného zpracování a komunikace s uživatelem v dalších souvisejících databázích firmy (jako jsou CRM, software pro řízení zboží atd.).

Doba uchovávání údajů se může lišit a může být předmětem úpravy zvláštních oborových předpisů (např. účetnictví, daně). Různé oborové předpisy mohou stanovovat různá povinná období uložení, která od LIP Bled d.o.o. vyžadují, aby osobní údaje vymazal po uplynutí doby pro uchovávání údajů.

Jako uživatel máte právo na kontrolu údajů a zpracování údajů zmocněným zpracovatelem osobních údajů předložením písemné žádosti na LIP Bled, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, Slovinsko, nebo na náš e-mail lipbl@lip-bled.si. Vaši žádost posoudíme a odpovíme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Autorská práva

Tyto webové stránky spravuje LIP BLED d.o.o.. Obsahy zveřejněné na webových stránkách LIP BLED d.o.o. jsou majetkem LIP BLED d.o.o. a mohou být použity pouze k nekomerčním účelům, kde však musí zachovat veškerá svá uvedená upozornění o autorských právech, a nesmějí tedy být přepisovány, kopírovány nebo jinak šířeny. 

Výhrady

LIP BLED d.o.o. bude na svých webových stránkách zajišťovat přesnost a aktuálnost údajů se vší pečlivostí, avšak za jejich přesnost, kompletnost, jakož i za škodu, která by z tohoto vyplývala, nepřebírá žádnou odpovědnost. LIP BLED, d.o.o. rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s následky, které způsobí informace obsažené na těchto webových stránkách. LIP BLED d.o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné viry, které by se k uživatelům přenesly z těchto webových stránek, a vřele doporučuje, aby se uživatelé před nebezpečím virů adekvátně chránili ještě před přenosem informací z těchto webových stránek.

LIP BLED d.o.o. není odpovědný za občasnou nefunkčnost stránek, případnou nepřesnost informací a ani za případnou škodu vzniklou kvůli použití nepřesných nebo neúplných informací. Ani LIP BLED d.o.o., ani kterákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, jež se podílela na vzniku a tvorbě těchto webových stránek, proto neodpovídá za žádnou škodu, která by vyplývala z přístupu k informacím, použití nebo nemožnosti použití informací na těchto webových stránkách nebo za jakékoli chyby nebo nedostatky v jejich obsahu.

Vyhrazujeme si právo uživatele přesměrovat na jiné internetové stránky a za jejich obsah nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Změny politiky ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit nebo doplnit ustanovení politiky ochrany osobních údajů pro uživatele webových stránek. Uživatele žádáme, aby před každým použitím webových stránek zkontroloval datum poslední změny těchto obecných podmínek použití.

Platnost 

Politika ochrany osobních údajů na tomto odkazu platí od 25. 5. 2018 a může být kdykoli změněna a doplněna.